Sakarya Kafkas Kültür Derneği

TÜZÜĞÜMÜZ

20.01.2022

SAKARYA KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

GENEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde-1:     DERNEĞİN ADI          : Sakarya Kafkas Kültür Derneği’dir. (Sakarya Kafder)

MERKEZİ                     : Sakarya’dır

ADRESİ                        : Çark Caddesi Cevatbey Pasajı Kat-5/ ADAPAZARI

KURULUŞ TARİHİ     : 1966

Dernek, Yurtiçinde ve Yurt dışında Şube ve Temsilcilik Açabilir.

Yönetim Kurulu Adres Değişikliği Yapabilir.

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde–2:

1-Ömer BÜYÜKA    1318

2-Sadettin HUN      1329

3-Zerrin BATMAZ     1933

4-Cemal CENGİZ   1336

5-Halim GÜRSES  1928

6-Osman ERKAYA  1328

7-Kazım ERTÜRK  1332

DERNEĞİN AMACI, İLKELERİ, ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ

Madde-3: Derneğin amacı, üyelerin sanat ve kültür düzeylerini yükseltmek, ekonomik bilgilerini geliştirmek, Kafkas kültür değerlerini derleyip incelemek, korumak ve bu kültürel ve coğrafi zenginlikleri üyelerine, Türk ve Dünya kamuoyuna tanıtmak, Kafkas toplumu ile birlikte yaşadığımız toplumların üyeleri arasındaki dostluğu ve işbirliğini yaygınlaştırmak, Kafkas toplumunun kültürel ve diğer sorunlarına barışçı çözüm önerileri üretmek, insan haklarını ulusal ve uluslar arası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak, böylece üyelerine, topluma ve insanlığa çok yönlü hizmetler sunmaktır.

Dernek tüm çalışmalarında Anayasa ve yasalara, uluslar arası anlaşmalara ve evrensel hukuk kurallarına ve insan haklarına bağlı kalır, tüm insan haklarını ulusal ve uluslar arası düzeyde geliştirilmesine katkıda bulunur, bu amaçla kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar. Dernek üyelerinin düşünce, inanç, felsefi ve siyasi kanaatlerine saygı gösterir. Dernek, farklı kültürel kimlikleri eleştiren değil,bu kültürel çeşitliliğin toplumdaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir zenginlik olduğunu kabul eden bir anlayışı benimser. Bu anlamda dernek çeşitli ülkelerde yaşayan Kafkas topluluklarının, yaşadıkları ülkeler arasında dostluk ve barış köprüsü oluşturacaklarına,karşılıklı sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğinin geliştiği ölçüde, bu dostluk ilişkisinin güçleneceğine inanır. Dernek Kafkasya ile ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilecek her tutum ve davranıştan kaçınır. Bu ilişkileri geliştiren ya da olumlu yönde etkileyen girişimleri destekler. Üyelerinin derneğin amaç ve ilkelerine uygun önerilerini değerlendirmeye özen gösterir

ÇALIŞMA KONULARI

a) Kurs seminer, konferans, tartışmalı toplantılar vb. bilimsel ve kültürel toplantılar düzenler, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara ve çalışmalara katkıda bulunur.

b) Kafkas kültürü ile ilgili yayınları derleyerek arşiv, kitaplık ve müze oluşturur. Kafkas kültürüne ilişkin yayınlardan uygun görülenlerin çevrilmesine yardımcı olur. Bunları üyelerinin ve ilgililerin yararlanmasına sunar. Türkiye ve Dünya kamuoyunu Kafkasya ve sorunları ile ilgili bilgilendirir, bu konuda belgesel ve tanıtım filmleri dahil her türlü çalışmaları yapar.

c) Üyelerinin ve çocuklarının katılacakları dil, bilgisayar ve beceri kursları açar. Kreş, anaokulu, ilköğretim okulları açıp işletebilir.

d) Kurumsal ve uygulamalı olarak folklor ve sanat çalışmaları yapar. Halkoyunları, tiyatro, resim, müzik gibi alanlarda gösteriler, sergiler, kültür geceleri düzenler. Sportif temaslara destek verir, organizasyon yapar.

e) Kitap, dergi, gazete, bülten, bant, CD gibi yayınlar yapar.

f) Yurtiçi-dışı ve özellikle de Kafkasya’ya inceleme gezileri tertipler ve ortak kültürel etkinlikler düzenler, aynı amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapar.

g) Gerektiğinde uzmanlık komisyonları ve çalışma gurupları oluşturur. Derneğin amaç ve ilkelerine uygun olarak çalışmak üzere kamu kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından oluşturulan kurul, komisyon ve çalışma guruplarına katkıda bulunur.

h) Yasalar çerçevesinde gerekli izinleri alarak lokal, yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, huzurevi, spor salonu, dinlenme ve kamp tesisleri açar ve işletir.

i) Amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek için vakıf kurar,gerekli taşınır ve taşınmaz mal edinir.

j) Yardım toplama mevzuatlarına uygun olarak bağış ve yardım kabul eder, ilgili mevzuatlara göre bağış ve yardımlarda bulunur.Kafkasya’ya gidecek olanlara rehberlik eder.

k)  Mevzuatlar doğrultusunda şirket kurmak,işletmek veya şirketlere ortak olmak.

DERNEĞE ÜYE OLMA KOŞULLARI

Madde-4 : Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş herkes derneğe üye olabilir. Ancak dernek kanunu ve özel kanunlarda derneklere üye olamayacağı belirlenenler dernek üyesi olamazlar. Türk vatandaşı olmayan kişinin derneğe üye olabilmesi için belirtilen koşullarda ayrı olarak Türkiye’de ikamet hakkına sahip olması şarttır. Fahri üyelik için ikamet koşulu aranmaz. Üyelik sıfatı iki üyenin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile kazanılır. Onursal (Fahri) üyelik sıfatı yönetim ya da genel kurul kararı ile kazanılır.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN KOŞUL VE BİÇİMLERİ

Madde-5 : Her üye istifasını onbeş gün önceden vermek koşulu ile dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.

Madde-6 : Genel Kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, derneğin yetkisini almaksızın derneği herhangi bir hüküm altına sokanlar, dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini zorlaştıranlar yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Yükümlendiği aidatı söz verdiği dönemler içinde ve haklı bir neden olmaksızın ödemeyen her üye yazılı olarak ihtar edilir. Uyarıya rağmen verilen süre içinde birikmiş aidatını ödemeyen üyenin üyelik sıfatı yönetim kurulu kararı ile sona erdirilir. Kaydı ‘üye kayıt defterinden’ silinir.

Derneklere üye olma hakkını yitirenleri üyelik kaydı yönetim kurulunca res’en sona erdirilir.

Madde-7: Üyelikten çıkan ve çıkarılanlar, dernek malları üzerinde hiçbir hak talep edemezler.

ÜYELİK HAKLARI

Madde-8 : Her üye istifa hakkına sahiptir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Ancak derneklere üye olabilmesi izne tabi olan kamu hizmetleri görevlileri, yasa gereği yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar. Her üyenin aidat borcu bulunmamak ve Genel Kurul tarihinden enaz 3 ay önce üye olmak kaydıyla genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanacaktır. Başka bir üye aracılığı ile oyunu kullanamaz. Onursal (Fahri) üyelerin oy hakkı yoktur.Yönetim ve denetim kurullarına seçilemezler.Onursal üyeler isterlerse aidat ödeyebilirler.

DERNEĞİN ORGANLARI

GENEL KURUL OLUŞUM BİÇİMİ  VE TOPLANTI ZAMANLARI

Madde-9 : Genel kurul asil üyelerden oluşan derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurul iki yılda bir  Ocak ayında olağan, yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya aidat borcu bulunmayan dernek üyelerinin beşte birinin isteği üzerine olağan üstü olarak her zaman toplanabilir.Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Denetleme kurulunun ve aidat borcu bulunmayan dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği olmasına rağmen yönetim kurulu genel kurulu bir ay içersinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri mahalli sulh hakimine başvurarak genel kurulun toplantıya çağrılması istenebilir.

TOPLANTIYA ÇAĞRI YÖNTEMİ

Madde-10 : Yönetim kurulu genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

Madde-11 : Genel Kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan aidat borcu bulunmayan asil üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Karar yeter sayısı hazır bulunan üyelerin çoğunluğudur. Ancak, tüzük değişikliği ile fesih hali ile ilgili toplantı ve karar yeter sayısı ile ilgili hükümler saklıdır.

TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ

Madde-12 : Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün,saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine giderler. Toplantı yeter sayısı varsa durum tutanakla saptanır ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri, toplantı Sulh Hukuk hakiminin çağrısı ile yapılıyorsa görevlendirilmiş üye tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere Divan Kurulu için bir başkan, iki yazman seçilir.Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir.Yazmanlar Genel Kurul toplantı tutanağını düzenler, Başkan ile imzalarlar.

Toplantı sonunda tutulan tüm tutanak saklanmak üzere yönetim kuruluna verilir.

TOPLANTI  GÜNDEMİ

Madde-13 : Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan oy kullanma hakkı olan üyelerin enaz onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması genel kurulca uygun görülmesi halinde zorunludur.

Önerilen gündem maddesinin gündemin hangi sırasında görüşüleceğini genel kurul başkanı belirler. Gerek görürse genel kurulun kararını alır.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Madde-14 : Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Yönetim ve Denetleme kurullarının seçilmesi.

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

3-Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.

4-Yönetim kurulunca amaçlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

6-Üye aidatlarının belirlenmesi veya yönetim kuruluna yetki verilmesi.

7-Ülke içinde kurulu ve aynı amacı taşıyan bir dernekler federasyonuna üyelik için karar verip,üç kişiden az olmamak üzere, üst kuruluşun tüzüğünün gerektirdiği sayıda delege seçilmesi

8-Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesi

9- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.

10-Yurt içi ve Yurt dışında şube ve Temsilcilik açılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

11-Üyelikten ihraç edilenlerin itirazlarını görüşmek ve karara bağlamak.

11-Derneğin ve şubenin feshine karar vermek.

YÖNETİM  KURULU  OLUŞUMU VE GÖREV BÖLÜMÜ

Madde-15: Yönetim kurulu 17 asil ve 7 yedek üye olmak üzere Genel Kurulda aidat borcu bulunmayan ve Genel Kurul tarihinden enaz 3 (Üç) ay önce üye olan üyelerce gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu kendi arasında Başkan, İki Başkan yardımcısı, Genel Sekreter ve Mali Sekreter seçerek görev bölümü yapar.Yönetim Kurulunca hazırlanacak iç tüzükte belirtilen çalışma alanlarında sorumluları belirlemek.

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedek üyelerin çağrılmasından sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; Genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinin birinin başvurusu üzerine genel kurul, yasada yazılı yöntem uyarınca Mahalli Sulh Hukuk Hâkimliğince toplantıya çağrılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde–16: Yönetim Kurulu aşağıdaki yazılı hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta dernek üyelerinden birine veya birkaçına yetki vermek.

2-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,çalışma raporu ile bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

3-Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli her türlü önemi ve kararı almak ve yönetmek.

4-Genel Kurulca alınan kararları uygulamak.

5-Tüzüğü, genel kurul kararlarını ve üyesi bulunduğu federasyonun derneği ilgilendiren kararları uygulamak.

6-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapması ve yetkileri Kullanmak.

7-Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları hakkında iç tüzük hazırlamak.

8-Derneğe gelir temin etmek amacıyla şirket kurmak veya şirketlere ortak olmak.

9-Hizmet ve faaliyetler için çeşitli kurullar oluşturmak.

10-Derneğin tüzüğünde belirtilen amaç ve ilkelerine uymayan üyelere yazılı uyarıda bulunmak, uyarılara rağmen davranışlarına devam eden üyeleri üyelikten çıkarmak.

11-Şube ve Temsilcilik açılması için çalışmak ve şube kurucularına yetki vermek.

12-Dernek şubelerinin denetlenmesini ve rehberliğini yapmak.

13-Şubelerle ilgili gelen olumsuzlukları incelemek ve karara bağlamak.

14-Şube başkanları ve yönetim kurulları ile koordineli çalışmak, toplantılar yapmak, Şubenin bulunduğu bölgede amaçları doğrultusunda çalışmalara destek vermek.

15-İmkanlar ölçüsünde Şubelerin ihtiyacı olan malzemeleri temin etmek ve tutanakla kullanmasına vermek.

16-Şube yönetimleri ve Temsilcilik sorumlularıyla koordineli çalışmak.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARAR ALMA YÖNTEMİ

Madde-17 : Yönetim kurulu ayda bir olağan, başkanın çağrısı üzerine her zaman olağan üstü olarak toplanır.

Yönetim kurulu kararını çoğunlukla alır. Oylamada eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerlidir. Geçerli bir özür olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına üst üste üç kez katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer, yerine sırasıyla yedek üyeler yazılı olarak davet edilir.

DENETLEME KURULU OLUŞUMU VE GÖREV BÖLÜMÜ

Madde-18: Denetleme kurulu genel kurulca üç asil, üç yedek üye olmak üzere gizli oy ve açık tasnifle üyeler arasından seçilir. Denetleme kurulu kendi arasında kurul başkanını belirler.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde-19 :  Denetleme kurulu 6(altı) ayda bir dernek hesaplarını ve yönetim kurulunun çalışmalarını incelemek ve denetlemekle yetkili ve görevlidir.Yılda bir kez şubelerde inceleme ve denetleme,talep halinde de her zaman rehberlik yapar.

Kurul incelemesi sırasında gelirlerin usulüne uygun toplanıp toplanmadığının ve harcamaları uygunluğunu yönetim kurulu çalışmalarının yasa ve tüzüğe, genel kurul kararlarına uygun olup olmadığını denetler. Raporlarını Genel Merkez Yönetim Kuruluna gönderir.

Kurul denetleme sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısına sunar. Kurul inceleme ve denetleme gelir ve giderlerinde yolsuzluk veya tüzük ve genel kurul kararlarına aykırılık saptadığı takdirde genel kurulun toplantıya çağrılmasını yönetim kurulundan yazılı  olarak ister. Yönetim Kurulu yazılı isteme rağmen bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu genel kurulun toplantıya çağrılması için Mahalli Sulh Hukuk Hakimine başvurur.

Yönetim kurulu denetleme kurulunun denetleme sırasında denetleme ile ilgili olarak istediği her türlü belge ve işlemi ve evrakı kurul başkanına vermekle yükümlüdür.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde–20: Derneğin gelirleri şunlardır.

1-Miktarı her yıl genel kurulca belirlenen üye aidatları

2-Kantin ve Lokal gelirleri.

3-Bağış ve yardımlar (Dernekler kanunu hükümlerine göre)

4-Yayın, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirler.

5-Yardım toplama mevzuatı hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve gelirler.

6-Kiralama, satın alınma ve dernek tarafından inşa edilen tesislerin işletilmesinden elde edilecek gelirler.

7-Şirketleşme veya şirket ortaklığı ile yapılacak üretim veya ticaretten elde edilecek gelirler.

8-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye   ödentilerinin %20’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.

GELİR VE GİDERLERDE YÖNTEM

Madde-21: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Harcamalar için yönetim kurulu kararı alınması zorunludur. Alındı belgeleri Dernekler Yasası Hükümlerine göre anlaşmalı matbaalara bastırılır.

Aidat ve bağışları toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.Bu karar doğrultusunda yetki belgesi düzenlenir.

Toplanan paralar Milli Bankalardan birine yatırılır. Bankadan para çekilebilmesi Yönetim Kurulunun yetki verdiği iki kişinin imzasının bulunması şarttır. Dernek muhasibinde 200,00- TL avans bulunabilir. Yönetim Kurulunun haberi olmadan harcama yapamaz.

DERNEK DEFTERLERİ

Madde-22 : Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar ve yönetime göre işler.

1-Karar Defteri

Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır. Kararların altı yönetim kurulunca imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri

Bu deftere derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidat miktarları yazılır. Çıkan veya çıkartılan kayıtları mahsus sütuna işlenir.

3-Evrak Kayıt Defteri

Evraklar tarih, numarası ve konu özetiyle bu deftere yazılır.Gelen evrakın asılları ile giden evrakın ikinci nüshaları dosyalarında saklanır.

4-Demirbaş Defteri

Derneğe ait demirbaş eşyalar ve taşınmaz mallar,  alınış tarihleri ve değerleri ve nitelikleri itibari ile bu defterde gösterilir.

5-İşletme Defteri

Dernek adına alınan tüm paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri

Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

“Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.”

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde-23: Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul,Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırılabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde-24: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde–25: Tüzük Değişikliğine karar verme yetkisi, oy kullanma hakkı bulunan üyelerden oluşan Genel Kurulundur. Genel Kurul tüzük değişikliğini gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden en az onda biri tarafından önerilmek suretiyle gündeme alınmışsa görüşülebilir.

Tüzük değişikliği için gerekli toplantı yeter sayısı salt çoğunluk olup karar yeter sayısı hazır bulunan üyelerin çoğunluğudur.

DERNEĞİN FESHİ

Madde-26: Derneğin fesih yetkisi genel kurulundur. Fesih kararı verebilmek için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkında kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

TASFİYE İŞLEMİ

Madde-27 : Dernek,genel kurur kararı ile fesih edildiği takdirde derneğin parası ve taşınır taşınmaz mal ve haklarının tasfiyesinin nasıl yapılacağı fesih kararında gösterilir.

Tasfiye ve devir işlemleri genel kurulca seçilecek üç kişilik tasfiye ve devir kurulunca yürütülür. Para ve mallar ve bunlara ilişkin tasfiye ve devir tutanaklarının devir yapılan kuruluş üst düzey yöneticisine verilir. Tutanağın bir örneği Mülki amirliğe sunulur.

ULUSLAR ARASI KURULUŞ ÜYELİĞİ

Madde-28: Dernek,ilgili yasalarca görevlendirilen makam ve kurumlardan gerekli izinleri almak koşuluyla,tüzük hükümlerine uygun olarak uluslar arası kuruluşlara üye olabilir ve üyelikten çıkabilir.Uluslar arası kuruluşlara üyelik ve üyelikten çekilme kararları Genel kurulca ve kayıtlı üye sayısının salt çoğunluğu ile sağlanır.

ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK

Madde-29: Dernek,Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulunu yetkilendirerek aynı amacı gerçekleştirmek maksadı ile ülke içersinde kurulmuş olan bir dernekler federasyonuna üye olarak katılabilir.Federasyon genel kurullarına dernek adına görevlendirilecek temsilciler üç kişiden az olmamak üzere üye olunan federasyonun tüzüğünde belirlenen sayılar esas alınarak genel kurulda seçilir.

Üst kuruluşlara üyelik ile ilgili diğer hususlar üye olunan federasyonun tüzüğü ve dernekler kanunu hükümleri uygulanır.

ÜST KURULUŞLARA KATKI ÖDEMELERİ

Madde-30: Dernek aynı amacı gerçekleştirmek için kurulmuş olan Dernekler Federasyonuna üye olması halinde üye olunan üst kuruluşun giderlerine katkıda bulunmak maksadıyla Federasyon tüzüğünde belirlenen ya da Federasyon Genel Kurullarında belirlenecek miktarda aidat ödemekle yükümlüdür. Ödenecek aidatın miktarı ve ödeme zamanı üst kuruluş genel kurulunda alınan karara uygun olarak belirlenir.

TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde-31: Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN AÇILMASI HAKKINDA HÜKÜMLER

Madde-32 : Şubenin Adı : Şubeler Yerleşim yeri adı ile anılacaktır.Örneğin; ‘’Sakarya Kafkas Kültür Derneği (Adapazarı) Şube Başkanlığı’’dır.

Madde-33: Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabileceği gibi bu amaçla Yönetim kuruluna da yetki verebilir. Yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubenin bir yerleşim yerinde açılabilmesi için o bölgeden en az 30 kişinin imzalı müracaatı olmalıdır. Bu durumda da nihai karar Genel Kurulca yetkilendirilmiş dernek yönetim kurulunundur.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde-34: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubeler, şube ve temsilcilik açamayacağı gibi Federasyonlara da üye olamazlar. Federasyon nezdinde temsil edilme yetkisi Dernek Genel Merkezindedir.

Şubelerin Organları ve Şubelerde Uygulanacak Hükümler

Madde-35: Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Genel Kurulca yönetim kuruluna seçilen asil üyeler kendi aralarında Şube Başkanını,Başkan Yardımcısını,Sekreter ve Muhasip’ini seçerek görev dağılımı yapar. Denetleme kuruluna seçilen asil üyeler kendi aralarında başkanını seçer.

Şubeler genel kurullarında 1(Bir) Federasyon delegesi seçerler.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Şubeler gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Harcamalar için yönetim kurulu kararı alınması zorunludur. Alındı belgeleri Dernekler Yasası Hükümlerine göre anlaşmalı matbaalara bastırılır.

Aidat ve bağışları toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.Bu karar doğrultusunda yetki belgesi düzenlenir.

Toplanan paralar Milli Bankalardan birine yatırılır. Bankadan para çekilebilmesi Yönetim Kurulunun yetki verdiği iki kişinin imzasının bulunması şarttır. Şube Tüzükte belirtilen defterleri bulundurmak ve tutmakla zorunlu ve sorumludur.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde-36: Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorunda olduğu için,

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Ekim ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubelerin Genel Kurul toplantılarının çakışmaması için Genel Merkezden görüş alacaktır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadır.

Şubeler Genel Merkez genel kurullarında Doğal ve seçilen delegelerle temsil edilirler. Şube başkanı ve şube denetleme kurulu başkanı doğal delegedir. Şubeler genel kurullarında şubeye kayıtlı 20 (Yirmi) üye için 1, arta kalan üye sayısı 10 (On)’dan fazla ise 1 (Bir) delege seçecektir. Şubelerin Yönetim ve Denetim Kurullarında asil görevi olanların Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kuruluna girmesi halinde şubedeki görevinden ayrılması gerekir. Bu durumda yedek üye ile tamamlanır.

Şubenin Fesih ve Tasfiyesine ilişkin İşlemler.

Madde-37: Şubeler genel kurullarında fesih kararı alabileceği gibi, Genel Merkez Genel Kuruluda Şubenin feshi için karar alabilir. Şube genel kurulunca fesih kararı alınması halinde 3 kişilik tasfiye kurulu şube genel kurulunca, Genel Merkez Genel Kurulunca fesih kararı alınması halinde Tasfiye Kurulu Genel Merkez Genel Kurulunca belirlenir.

Fesih edilen şubelerin parası,taşınmaz ve taşınır mal varlıkları tutanakla Tasfiye Kurulu tarafından Genel Merkeze teslim edilir.Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Şubelerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Şubelerin defter ve belgelerinin 5 yıl süreli saklanması için tasfiye kurulu tarafından Genel Merkeze teslim edilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde-38: Bu Tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunun ve bu    kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

@Sakarya Kafkas Kültür Derneği - 2022